โรงเรียนบ้านควนปราง

หมู่ที่ 7 บ้านบ้านควนปราง ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380262

อาคารสถานที่


ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านควนปราง
 

อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2536
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2555
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
โรงอาหาร – หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2533
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2558
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2530
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2538