โรงเรียนบ้านควนปราง

หมู่ที่ 7 บ้านบ้านควนปราง ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380262

การปลูกทุเรียน ประวัติความเป็นมาและลักษณะของทุเรียนแต่สายพันธุ์

การปลูกทุเรียน

การปลูกทุเรียน สำหรับทุเรียนเป็นไม้ผลสมบูรณ์ที่มีลักษณะเป็นต้นไม้พุ่ม ต้นกำเนิดจากประเทศอินเดียตอนใต้และเมืองศรีเชียงใหม่ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลูกทุเรียนอย่างมาก
ประวัติทุเรียนมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมีบันทึกข้อมูลในการปลูกทุเรียนมากมายในประเทศอินเดียและประเทศไทย สมัยในอดีต ทุเรียนได้รับความนิยมและเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวยและความสำเร็จในการปลูกพืชในชนบท นับตั้งแต่สมัยก่อนพุทธศักราช
ในปัจจุบัน ทุเรียนได้รับความนิยมในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ การปลูกทุเรียนเป็นอาชีพที่สำคัญและมีการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมในอุดมศึกษา เศรษฐกิจส่วนใหญ่ของประเทศไทยในจังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดชุมพร เป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย
สายพันธุ์ทุเรียนได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีสายพันธุ์ที่ตอบสนองต่อตลาดและความต้องการของผู้บริโภค สายพันธุ์ทุเรียนที่ได้รับความนิยมและมีการปลูกอย่างแพร่หลายที่ประเทศไทยได้แก่ หมอนทอง,น้ำดอกไม้,ก้านยาว เป็นต้น
ทุเรียนเป็นไม้ผลที่ต้องการความร่มเย็นและอุณหภูมิสูง พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกทุเรียนคือภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีระดับความสูง สภาพดินที่เหมาะสมสำหรับทุเรียนคือดินร่วนหรือดินทราย และการจัดการน้ำและการให้ปุ๋ยเพื่อให้ทุเรียนเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง

การปลูกทุเรียนเป็นการเพาะปลูกพืชที่มีความนิยมมากในประเทศไทย โดยทุเรียนเป็นไม้ผลที่มีคุณภาพและมีราคาสูง การปลูกทุเรียนต้องพิจารณาการดูแลและให้ความสำคัญกับขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ปลูกจนถึงการดูแลรักษาต้นไม้ทุเรียนให้เติบโตและมีผลผลิตที่ดี นี้คือขั้นตอนพื้นฐานในการปลูกทุเรียน

เลือกพันธุ์ทุเรียนที่เหมาะสม : ควรเลือกพันธุ์ทุเรียนที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่จะปลูก เช่น พันธุ์ทุเรียนหมอนทอง พันธุ์ทุเรียนน้ำดอกไม้ หรือพันธุ์ที่ได้รับความนิยมในตลาด
เตรียมพื้นที่ปลูก : เลือกพื้นที่ที่มีการระบายน้ำดี และอยู่ในที่ที่มีแสงแดดเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตของทุเรียน ควรจัดสร้างร่องระบายน้ำและระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันน้ำขังในพื้นที่ปลูก
การเตรียมดิน : ควรตรวจสอบคุณสมบัติของดินในพื้นที่และปรับปรุงคุณภาพดิน โดยใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์และความชื้นในดิน อาจต้องทำการวิเคราะห์ดินเพื่อหาปัญหาทางดินและปรับปรุงตามความต้องการ
การเพาะกล้า : ประมาณ 3-4 เดือนก่อนการปลูกจริง ควรเพาะกล้าทุเรียนในถาดเพาะกล้าด้วยปุ๋ยหมักหรือแกลบ และควรดูแลรักษาเพาะกล้าให้เหมาะสม รวมถึงการให้น้ำและความชื้นในระยะแรก
การปลูก : เลือกตำแหน่งที่จะปลูกทุเรียนและเตรียมรูปแบบการปลูก เช่น การปลูกหมอนทอง ในแบบหลังคาโรงเรือน ที่จะช่วยป้องกันการระเหยความชื้นในดินและช่วยให้ต้นทุเรียนเจริญเติบโตได้ดี
การดูแลรักษา : ต้องดูแลรักษาต้นทุเรียนให้ได้รับน้ำเพียงพอและปุ๋ยที่เหมาะสม รวมถึงการกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชที่อาจเข้ามาทำลายต้นทุเรียน ต้องให้ความสำคัญกับการตัดแต่งกิ่งในระยะเริ่มต้นและรักษาความสะอาดในบริเวณแปลงปลูก
การเก็บเกี่ยวผลผลิต : ควรเก็บเกี่ยวทุเรียนในช่วงที่สุกแก่เพื่อให้ได้คุณภาพและรสชาติที่ดีที่สุด การเก็บเกี่ยวควรทำอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการทำลายกิ่งและผลทุเรียน

เคล็ดลับ การปลูกทุเรียน

การปลูกทุเรียนต้องใช้ความพยายามและความอดทน เนื่องจากทุเรียนเป็นไม้ผลที่ใช้เวลาในการเติบโตและให้ผลผลิตสูงมาก 5-7 ปีหลังจากการปลูก ขึ้นอยู่กับพันธุ์ทุเรียนและการดูแลรักษาของเกษตรกร เพื่อให้การปลูกทุเรียนประสบความสำเร็จ นอกจากขั้นตอนที่กล่าวมาแล้ว ยังมีสิ่งต่อไปนี้ที่ควรคำนึงถึง

 • การให้น้ำ : ทุเรียนต้องการน้ำมากในช่วงระยะเติบโตและการพัฒนาผล เพื่อให้สมบูรณ์และให้ผลผลิตที่ดี ควรให้น้ำอย่างเพียงพอแต่ไม่มากเกินไปเพราะอาจทำให้รากเน่าได้ ควรปรับสมดุลระหว่างการให้น้ำในช่วงแห้งแล้งและฤดูฝน
 • การให้ปุ๋ย : ทุเรียนต้องการสารอาหารเพียงพอเพื่อการเจริญเติบโตและการผลิต ควรให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน และใส่ปุ๋ยเคมีตามความต้องการของต้นทุเรียน ควรปรับสมดุลระหว่างปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เพื่อส่งเสริมการออกดอกและการติดผล
 • การดูแลศัตรูพืช : ต้องตรวจสอบและกำจัดศัตรูพืชที่อาจทำลายทุเรียน เช่น เพลี้ยไฟ หนอนผีเสื้อ เพลี้ยแป้ง หนอนเจาะผล เป็นต้น ควรใช้วิธีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่เหมาะสม เช่น การใช้สารเคมีหรือการใช้วิธีทางชีวภาพ
 • การตัดแต่งกิ่ง : การตัดแต่งกิ่งที่ไม่สมบูรณ์หรือเป็นโรคออก เพื่อเสริมสร้างระบบทรงพุ่มที่เหมาะสมและช่วยให้ต้นทุเรียนเติบโตและพัฒนาได้อย่างดี
 • การบำรุงรักษา : ควรดูแลรักษาทุเรียนอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันโรคและปัญหาทางพืชที่อาจเกิดขึ้น ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบสภาพต้นทุเรียน การพ่นสารป้องกันกำจัดโรคและแมลง และการตรวจสอบสภาพดินและปรับปรุงตามความต้องการ
 • การตรวจสอบและการจัดการปัญหา : ต้องคอยตรวจสอบสภาพทุเรียนอย่างสม่ำเสมอเพื่อตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น โรคพืช การขาดสารอาหาร หรือสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม และต้องดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงตามความเหมาะสม

นอกจากนั้นยังมีสถานการณ์และปัจจัยที่อาจมีผลต่อคุณภาพของทุเรียน เช่น สภาพอากาศ เชื้อโรคและศัตรูพืชที่ระบาดในพื้นที่ ซึ่งเกษตรกรควรตระหนักและดำเนินการตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอหรือคณะที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและความสมดุลในการเจริญเติบโตของทุเรียนให้เหมาะสม

การปลูกทุเรียนมีขั้นตอนและข้อควรระวังหลายอย่าง การศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกทุเรียนมีความสำคัญ เพื่อให้คุณมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลและปลูกทุเรียนอย่างถูกต้อง อีกทั้งควรพิจารณาดูและปรับปรุงดินอย่างเหมาะสม ใช้วิธีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่เหมาะสม และสำคัญที่สุดคือความอดทนและความพยายามในการดูแลและเรียนรู้เพิ่มเติม เนื่องจากปลูกทุเรียนเป็นกระบวนการระยะยาวและต้องมีความระมัดระวังในการดูแลเพื่อให้ทุเรียนเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่ดี

การปลูกทุเรียน

การปลูกทุเรียน มีสายพันธุ์ที่นิยมดังนี้

สายพันธุ์ทุเรียนหลายสายพันธุ์ที่นิยมปลูกและมีความนิยมในประเทศไทย ซึ่งแต่ละสายพันธุ์จะมีลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปตามความต้องการของเกษตรกรและตลาด ต่อไปนี้คือสายพันธุ์ทุเรียนที่รู้จักและนิยมปลูกมากในประเทศไทย

 • ทุเรียนหมอนทอง : สายพันธุ์ทุเรียนหมอนทองเป็นที่นิยมมากในประเทศไทย เนื่องจากมีลักษณะเป็นทุเรียนที่มีลักษณะโครงสร้างพุ่มเรียวและกลม ผลทุเรียนมีขนาดใหญ่ มีเนื้อฉ่ำน้ำและหวาน รสชาติอร่อย สามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงกลางฤดู มีน้ำหนักผลอยู่ที่ 2-3 กิโลกรัม
 • ทุเรียนไทยตราด : สายพันธุ์ทุเรียนไทยตราดมีลักษณะเป็นทุเรียนขนาดกลาง มีลักษณะพุ่มสูงและกิ่งของทุเรียนแข็งแรง ผลทุเรียนมีขนาดเล็กถึงกลาง มีเนื้อหวาน รสชาติอร่อย สามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงกลางฤดู มีน้ำหนักผลอยู่ที่ 1.5-2 กิโลกรัม
 • ทุเรียนน้ำดอกไม้ : สายพันธุ์ทุเรียนน้ำดอกไม้เป็นทุเรียนขนาดกลางถึงใหญ่ มีลักษณะพุ่มกว้าง ผลทุเรียนมีขนาดใหญ่และเรียว มีเนื้อนุ่ม หวาน รสชาติอร่อย สามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงกลางฤดู มีน้ำหนักผลอยู่ที่ 1.5-2 กิโลกรัม
 • ทุเรียนเขียวใหญ่ : สายพันธุ์ทุเรียนเขียวใหญ่เป็นทุเรียนขนาดใหญ่ ทุเรียนมีลักษณะพุ่มกว้างและกิ่งเตี้ย ผลทุเรียนมีขนาดใหญ่และเรียว มีเนื้อหวาน รสชาติอร่อย สามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงกลางฤดู มีน้ำหนักผลอยู่ที่ 2-3 กิโลกรัม
 • ทุเรียนก้านยาว : สายพันธุ์ทุเรียนก้านยาวเป็นทุเรียนขนาดเล็กถึงกลาง มีลักษณะพุ่มลำต้นสูง มีเนื้อนุ่ม หวาน รสชาติอร่อย สามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงกลางฤดู มีน้ำหนักผลอยู่ที่ 0.5-1 กิโลกรัม

คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายพันธุ์ทุเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์พืช,สถาบันการค้าไทย,สมาคมผู้ปลูกทุเรียนไทย และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกทุเรียน นอกจากนี้ คุณยังสามารถสอบถามคำแนะนำจากเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนมานานและมีประสบการณ์ หรือสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรหรือสวนปลูกทุเรียน เพื่อรับข้อมูลและคำแนะนำจากประสบการณ์ของผู้อื่นที่ปลูกทุเรียนอยู่แล้ว การเลือกสายพันธุ์ทุเรียนที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญเพราะจะมีผลผลิตและคุณภาพของทุเรียนที่คุณจะปลูก อย่างไรก็ตาม หากคุณมีแผนที่ปลูกทุเรียนในพื้นที่เฉพาะ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเกษตรท้องถิ่น เพื่อให้คำแนะนำเฉพาะสำหรับสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขของพื้นที่นั้นๆ

ทุเรียนมีลักษณะทางกายภาพต่างๆ ดังนี้:

 • ต้นและกิ่ง: ทุเรียนเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ สูงและกว้าง กิ่งของทุเรียนมีลักษณะเป็นกิ่งเตี้ย แข็งแรง และสามารถยืดออกไปในทิศทางต่างๆ
 • ใบ : ใบของทุเรียนเป็นใบเขียวเข้มและมีลักษณะเป็นใบร่มรื่น ลำต้นและกิ่งจะมีใบเป็นจำนวนมาก ลำต้นและกิ่งหลังเติบโตจะมีใบหลุดออกไป
 • ดอก : ดอกทุเรียนมีลักษณะเป็นดอกช่อตามลำต้นหรือกิ่ง มีขนาดใหญ่และมีกลิ่นหอมหวาน ดอกทุเรียนส่วนใหญ่เป็นดอกเพศเดียวกัน และยังมีสายพันธุ์ที่เป็นดอกเพศแยกกัน และต้องการการผสมเกสรระหว่างดอกเพศตรงกันเพื่อทำให้เกิดผล
 • ผล : ผลทุเรียนมีขนาดใหญ่ถึงกลาง รูปร่างเรียวหรือกลม ผิวนอกของผลลูกสีเขียวหรือสีเหลือง มีเนื้อหวาน มัน และมีเมล็ดในตัว
 • รสชาติ : เนื้อผลทุเรียนมีรสหวานอร่อย มีความหอมหวานที่เป็นเอกลักษณ์ของทุเรียน รสชาติอาจแตกต่างไปตามสายพันธุ์และความสุกของผล
 • สีสัน : ทุเรียนมีสีสันที่หลากหลาย ตั้งแต่ผลลูกที่มีสีเขียวอ่อนไปจนถึงสีเหลืองสุก บางสายพันธุ์อาจมีสีส้มหรือสีแดงเล็กน้อยบนผิวผล

ลักษณะที่กล่าวมาเป็นแนวทางทั่วไปเกี่ยวกับทุเรียน แต่ละสายพันธุ์อาจมีความแตกต่างของรายละเอียดเฉพาะแตกต่างกัน คุณสามารถสังเกตการณ์และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายพันธุ์ที่คุณสนใจเพื่อทราบลักษณะที่เฉพาะตัวของแต่ละสายพันธุ์ได้

การปลูกทุเรียน

การปลูกทุเรียนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความรู้และความสำเร็จในด้านการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี นอกจากนี้ยังต้องมีการตรวจสอบและดูแลสภาพทุเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตระหนักถึงสภาพของการเจริญเติบโตและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการแบ่งเวลาในการดูแลและทำงานในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้การปลูกทุเรียนเป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์

ทุเรียนจะถูกเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูกาลที่เหมาะสม ซึ่งมักเป็นช่วงฤดูร้อนและฝนตกหนักเพื่อให้ผลทุเรียนมีคุณภาพและรสชาติที่ดีที่สุด ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวทุเรียนอาจขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และสภาพแวดล้อม ส่วนมากจะเก็บเกี่ยวเมื่อผลทุเรียนสุกแก่และพร้อมที่จะถูกบริโภค ในบางสายพันธุ์ทุเรียนเช่นทุเรียนหมอนทองและทุเรียนน้ำดอกไม้ อาจเก็บเกี่ยวได้ในช่วงกลางฤดูหนาว ในขณะที่สายพันธุ์อื่นๆ เช่นทุเรียนก้านยาวและทุเรียนเขียวใหญ่ มักจะเก็บเกี่ยวในช่วงกลางฤดูร้อน ระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเก็บเกี่ยวทุเรียนเป็นไปตามการตรวจสอบความสุกแก่ของผล โดยผลทุเรียนควรมีสีสันสวยงามและเนื้อผลควรมีความหวาน และรสชาติที่พร้อมที่จะถูกบริโภค

เมื่อเก็บเกี่ยวทุเรียนแล้ว ควรดูแลรักษาผลทุเรียนในสภาพที่เหมาะสม โดยเก็บไว้ในที่ร่มเงาและอากาศถ่ายเทสะดวก หลีกเลี่ยงการเก็บเกี่ยวทุเรียนในช่วงเวลาที่อากาศร้อน ในการจัดเก็บทุเรียนให้ใช้เทคนิคและวิธีการที่ถูกต้อง เช่น รักษาความสดชื่นของผลทุเรียนโดยการเก็บเกี่ยวให้อยู่ในระยะเวลาที่สั้นๆ เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพและความสุกของผล

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการปลูกทุเรียน
 • ทุเรียนต้องการสภาพอากาศแบบไหนในการปลูก?
 • ทุเรียนต้องการสภาพอากาศที่ร้อนและชื้น เป็นที่นิยมที่จะปลูกในภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 25-35 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง 70-90 เปอร์เซ็นต์
 • จะต้องใช้พื้นที่และการปลูกทุเรียนอย่างไร?
 • ทุเรียนต้องการพื้นที่กว้างขวาง เนื่องจากต้นทุเรียนมีขนาดใหญ่ ควรปลูกโดยระยะห่างในแถวและระยะห่างระหว่างต้นทุเรียน ในการปลูกทุเรียนเล็กควรให้ระยะห่างประมาณ 6-8 เมตร และในการปลูกทุเรียนต้นใหญ่ควรให้ระยะห่างประมาณ 10-12 เมตร
 • สายพันธุ์ทุเรียนที่เหมาะสมสำหรับการปลูกคืออะไร?
 • มีสายพันธุ์ทุเรียนหลากหลายให้เลือก ซึ่งสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมากคือทุเรียนหมอนทอง,ทุเรียนก้านยาว,ทุเรียนน้ำดอกไม้ และทุเรียนเขียวใหญ่ เลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและตลาดในพื้นที่ของคุณ
 • ควรให้ปุ๋ยทุเรียนอย่างไร?
 • การให้ปุ๋ยทุเรียนควรให้ปุ๋ยที่มีส่วนผสมสมดุล สามารถใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้ ให้ปุ๋ยในช่วงที่ต้นทุเรียนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และลดปริมาณปุ๋ยเมื่อต้นทุเรียนเข้าสู่ระยะผลิตผล

นานาสาระ : ถั่ว การทำความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของถั่วและคุณค่าทางสารอาหาร