โรงเรียนบ้านควนปราง

หมู่ที่ 7 บ้านบ้านควนปราง ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380262

มนุษย์ การเปิดเผยหลักการสร้างสรรค์ของมนุษย์ในละบุคคล

มนุษย์ ในรัสเซียตามประเพณีทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ การปฐมนิเทศของบุคคล คนส่วนใหญ่ ตามลำดับความสำคัญของหลักการทางจิตวิญญาณ ศีลธรรม และคุณค่าของการดำรงอยู่ มีอยู่อย่างต่อเนื่อง ในชีวิตของชาวสลาฟ เอเชียกลาง และคอเคเซียน การเน้นที่จิตวิญญาณเสมอมา ไม่ใช่การบริโภคนิยม ไม่เกี่ยวกับวัตถุ การเสริมแต่งและความอิ่มตัวของฟิลิสเตีย ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างสุขภาพทางจิตวิญญาณและศีลธรรมของผู้คน

คนในปัจจุบันจำเป็นต้องมีจริยธรรมใหม่ ที่มีคุณภาพของชีวิตมนุษย์ ความสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน และความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้เป็นหลักการนิรันดร์ของชีวิตผู้คนและประชาชาติ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่การอยู่รอดทางกายภาพของเผ่าพันธุ์มนุษย์ ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในหัวใจมนุษย์ยืนยัน จากมุมมองทางปรัชญา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพฝ่ายวิญญาณ

ไม่เพียงแต่ชีวิตที่มีสติสัมปชัญญะ และมีความหมายทางศีลธรรมของมนุษย์เท่านั้น ไม่เพียงแต่เสรีภาพและเจตจำนงของเขาเท่านั้น แต่ยังจำเป็นต้องมีความรักที่จริงใจด้วย ท้ายที่สุดแล้ว ความรักเท่านั้นคือความรู้สึกโดยตรง สนิทสนม และลึกซึ้ง ซึ่งเรื่องของสิ่งนั้นคือบุคคล ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่หนึ่งในปัญหาที่สำคัญที่สุดในปรัชญาของมนุษย์นักคิดมักเรียกกันว่าความรักในอดีตโดยอ้างว่ามีเพียงความรักและผ่านความรักเท่านั้นที่คนจะกลายเป็นมนุษย์

ศตวรรษในความรักโลกภายในและจิตวิญญาณ ของบุคคลนั้นถูกเปิดเผยอย่างลึกซึ้งที่สุด ความรักเป็นขอบเขตพิเศษของการเปิดเผย หลักการสร้างสรรค์ในบุคคล ในขณะเดียวกันก็เป็นแรงกระตุ้น แรงจูงใจในการสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์ ความรักเป็นจุดตัดที่สลับซับซ้อนและขัดแย้งกันของชีวะสรีรวิทยา จิตสังคม วัฒนธรรม ส่วนตัวและความสำคัญทางสังคม เป็นความรักที่แท้จริง ที่พวกเขา บูรณาการอันที่จริงทุกรูปแบบ

มนุษย์

และรูปแบบของการแสดงออก ของจิตวิญญาณของบุคคลและตัวเขาเองกลับกลายเป็นว่า มีสุขภาพทางวิญญาณ ในเรื่องนี้ เป็นการเหมาะสมที่จะอ้างคำพูดของ เฮเกล 1770 ถึง 1831 ผู้เขียนว่าในยุคของความกล้าหาญ ความรักได้รับการสร้างจิตวิญญาณขึ้นอย่างแม่นยำ เพราะหัวข้อในความสัมพันธ์ทางธรรมชาติทางจิตวิญญาณนี้ ละลายเนื้อหาภายใน ความอนันต์ภายในของมัน การสูญเสียสติในที่อื่นการปรากฏตัวของความไม่สนใจและการไม่มีอัตตาขอบคุณ

ที่หัวข้อนี้พบว่าตัวเองอีกครั้ง และได้รับจุดเริ่มต้นของความเป็นอิสระ ความหลงลืมตนเองเมื่อคนรักไม่ได้อยู่ เพื่อตัวเองและไม่สนใจตัวเองพบรากเหง้า ของการดำรงอยู่ของเขาในที่อื่นและในที่อื่นเขาสนุกกับตัวเอง อย่างเต็มที่นี่คือความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุด ในลักษณะนี้ ความรักเป็นวิธีที่สำคัญที่สุดในการเอาชนะความเหงา และการดำรงอยู่ซึ่งไม่มีจิตวิญญาณ ความเต็มใจที่จะเสียสละรับใช้ผู้อื่น ในสาระสำคัญที่ลึกที่สุด มันแสดงถึงการดิ้นรน

เพื่อความสมบูรณ์แบบทางวิญญาณ ชั่วนิรันดร์ เพื่อความสมบูรณ์ และเนื่องจากเป็นเนื้อหาของชีวิตฝ่ายวิญญาณ นี่คือ จุดประสงค์ ในชีวิตจริงของบุคคล การก่อตัวของความรักของมนุษย์ในฐานะ การอยู่เพื่อผู้อื่น เมื่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ไปสู่จิตวิญญาณที่ประเสริฐได้เปลี่ยนจิตสำนึกและความตระหนักในตนเองของผู้คนคุณธรรมของพวกเขาทั้งระบบความคิดเกี่ยวกับความดี ความสุข ค่านิยมทั้งระบบ การก่อตัวของความรักที่แท้จริง

และไม่เห็นแก่ตัวคือการเสริมสร้างสุขภาพทางจิตวิญญาณ ของแต่ละบุคคลเนื่องจากเป็นความรู้สึก การดึงดูดใจของสิ่งมีชีวิต ยายังมีบทบาทสำคัญในการรักษาและเสริมสร้างสุขภาพทางจิตวิญญาณของผู้คน ทุกวันนี้ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ความสนใจอย่างมากกับปัญหาไม่เพียงแต่ทางร่างกาย จิตใจ แต่ยังรวมถึงสุขภาพทางจิตวิญญาณด้วย ตามกฎแล้วพวกเขาเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีของผู้คนซึ่งพัฒนาแรงกระตุ้นเชิงสร้างสรรค์ในตัวพวกเขา

ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักการทางปัญญาและศีลธรรม ที่มีสติเป็นผู้กำหนดความหมายของชีวิต เพื่อตอบสนองความต้องการด้านวัตถุและความสนใจ ทางจิตวิญญาณของแต่ละบุคคล ดังนั้นสุขภาพทางจิตวิญญาณของผู้คน จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงการมีอยู่ของแนวกลยุทธ์ ในชีวิตที่สร้างสรรค์และสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังถือว่าในวงการแพทย์เป็นบรรทัดฐาน เฉพาะของ มนุษย์ อย่างแท้จริง

ดังนั้นแพทย์และเภสัชกรจึงไม่สามารถดูแลการเสริมสร้างสุขภาพทางจิตวิญญาณของบุคคลควบคู่ ไปกับการศึกษาสถานการณ์ทางพยาธิวิทยาในสังคม และในสภาพความเป็นอยู่ต่างๆ บรรทัดฐานและพยาธิวิทยา ในความเข้าใจเชิงปรัชญาของปัญหานี้ จำเป็นต้องดำเนินการตามข้อเท็จจริงที่ว่าบรรทัดฐาน สุขภาพ และโรคในการแพทย์ถือว่าค่อนข้างแตกต่างไปจากสภาพแวดล้อมปกติหรือทางสังคมวัฒนธรรม

ท้ายที่สุดแล้วในสัตว์ป่าทุกอย่าง เป็นเรื่องปกติที่อาศัยอยู่ด้วยตัวเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น และคนที่เผชิญกับธรรมชาติที่มีชีวิตก็มีความเท่าเทียมกันทุกประการ แต่เนื่องจากลักษณะเฉพาะของร่างกายมนุษย์และรูปแบบทางปัญญาและศีลธรรมที่เป็นปรากฏการณ์ของชีวิตมนุษย์ล้วนๆ พวกเขาจึงมีสุขภาพดีและป่วยในรูปแบบต่างๆ และไม่มากเกี่ยวกับความจริงที่ว่าบุคคลหนึ่งช่วยเหลือและรักษาคนอื่น

แต่เกี่ยวกับทรัพยากรที่แตกต่างกัน ในเชิงคุณภาพขององค์กรตนเองของเขาในระดับระบบนิเวศของโลก สังคม ในสมัยของเราจำเป็นต้องมีการศึกษาเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับ การพึ่งพาอาศัยกัน โดยตรงของ สุขภาพและความเจ็บป่วยของผู้คนในสภาวะทางพยาธิวิทยาของระบบการจัดการตนเองที่หลากหลายซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ทุกคน แนวคิดของ พยาธิวิทยา กรีก สิ่งที่ น่าสมเพช ความทุกข์ กำเนิด การสอน เป็นศูนย์กลางของระบบความรู้ทางการแพทย์

มันถูกนำไปใช้ในความรู้สึกหลักอย่างน้อยสามโรค ของแต่ละบุคคล หนึ่งในประเภทของความเจ็บป่วยของเขาหน่วย ทางจมูกและภาพสะท้อนของกระบวนการทางชีวสังคม ที่ผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง ยาเป็นและยังคงเป็นพยาธิสภาพเนื่องจากการวิจัยหลักและความสนใจในทางปฏิบัติของแพทย์มุ่งเน้นไปที่โรคนี้ การปฐมนิเทศคนที่มีสุขภาพดี เพื่อเปิดเผยศักยภาพของสุขภาพของเขายังคงอยู่ที่ระดับของการพัฒนาทางทฤษฎี

และในทางปฏิบัติแพทย์และนักพยาธิวิทยากำลังมองหาวิธีแก้ปัญหาทางพยาธิวิทยาทั่วไป พวกเขากำหนดหลักการเพื่อให้บรรลุเช่น สภาวะสมดุล ปรากฏการณ์ของชีวิตที่มีสุขภาพดีและถูกรบกวน แต่ที่สำคัญที่สุด พวกเขายังคงพยายามยืนยันความเข้าใจในโรคอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

อ่านต่อ แพทย์ สถานการณ์ที่มีอยู่ซึ่งไม่เหมาะกับนักวิทยาศาสตร์การแพทย์