โรงเรียนบ้านควนปราง

หมู่ที่ 7 บ้านบ้านควนปราง ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380262

บุคคลากร

 

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง

นายวันประพาส บุญลี่
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : –


นางรังสิญา ช่อผูก
ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางจิรนันท์ รักษ์วงศ์
ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นายพรณรงค์ อินหนองทะ
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางสาวสุวรรณา หลังเกตุ
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางสาวพรสิริ เติมเต็ม
ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสาวกิตติยาพร กุลนาม
ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสาวชุติมา พัฒน์ชู
ครูธุรการ

กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นายพชรพล สุพรรณ์
ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ