โรงเรียนบ้านควนปราง

หมู่ที่ 7 บ้านบ้านควนปราง ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380262

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านควนปราง

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
2
6
8
1
อนุบาล 2
5
2
7
1
อนุบาล 3
5
4
9
1
รวม อนุบาล
12
12
24
3
ประถมศึกษาปีที่ 1
12
6
18
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
8
5
13
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
10
6
16
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
3
8
11
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
2
10
12
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
6
6
12
1
รวมประถม
41
41
82
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
53
106
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564