โรงเรียนบ้านควนปราง

หมู่ที่ 7 บ้านบ้านควนปราง ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380262

director

นายวันประพาส บุญลี่
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านควนปราง

Previous slide
Next slide

ประวัติ โรงเรียนบ้านควนปราง

  โรงเรียนบ้านใต้   ตั้งเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๔๘๘ เดิมตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นอาคารชั่วคราว  ต่อมาเมื่อ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๐๘    ได้ย้ายมาตั้งที่ หมู่ที่ ๗  ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี      ในเนื้อที่ ๑๒ ไร่  มีนายนิวัฒน์  วรรณโชติ เป็นครูใหญ และ เมื่อวันที่  ๘ พฤศจิกายน๒๕๕๖     ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านควนปราง 

วิสัยทัศน์

  “โรงเรียนบ้านควนปรางจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ มีสื่ออุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม ครูมีเทคนิคการสอนและสื่อการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ โดยชุมชนมีส่วนร่วม”

พันธกิจ

-โรงเรียนและชุมชนจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

-จัดสภาพในห้องเรียนและภายในห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้

-จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม

-จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

-โรงเรียนและชุมชนวางแผนดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร

-พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง

-โรงเรียนและชุมชนร่วมมือกันสนับสนุนเด็กวัยเรียนให้เข้ารับการศึกษาในแต่ละดับชั้นทุกคน

 

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์