โรงเรียนบ้านควนปราง

หมู่ที่ 7 บ้านบ้านควนปราง ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380262

director

นายวันประพาส บุญลี่
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านควนปราง

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนบ้านควนปราง

  โรงเรียนบ้านใต้   ตั้งเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๔๘๘ เดิมตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นอาคารชั่วคราว  ต่อมาเมื่อ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๐๘    ได้ย้ายมาตั้งที่ หมู่ที่ ๗  ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี      ในเนื้อที่ ๑๒ ไร่  มีนายนิวัฒน์  วรรณโชติ เป็นครูใหญ และ เมื่อวันที่  ๘ พฤศจิกายน๒๕๕๖     ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านควนปราง 

วิสัยทัศน์

  “โรงเรียนบ้านควนปรางจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ มีสื่ออุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม ครูมีเทคนิคการสอนและสื่อการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ โดยชุมชนมีส่วนร่วม”

พันธกิจ

-โรงเรียนและชุมชนจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

-จัดสภาพในห้องเรียนและภายในห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้

-จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม

-จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

-โรงเรียนและชุมชนวางแผนดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร

-พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง

-โรงเรียนและชุมชนร่วมมือกันสนับสนุนเด็กวัยเรียนให้เข้ารับการศึกษาในแต่ละดับชั้นทุกคน

 

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์